Oncologie en chronische aandoeningen

Alles over oncologie


Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat mensen die kanker hebben of hebben gehad passende (na)zorg ontvangen, waar mogelijk dichtbij huis? Dat is een vraag waar we binnen GezondVeluwe sinds een aantal jaren aan werken. De krachten van partnerorganisaties zijn gebundeld in het brede, multidisciplinaire oncologiezorgnetwerk Onco in Balans. Een netwerkcoördinator is aangesteld
om dit goed te organiseren en coördineren.

Waarom werken we hieraan?

Wanneer mensen of hun naasten met kanker te maken krijgen, verandert hun leven drastisch en in een korte tijd. Een aanzienlijk deel van de mensen ervaart klachten door de (behandeling van) kanker en tijdens en/of na de intensieve medische behandeling. Ze moeten leren omgaan met de gevolgen van kanker en de behandeling hiervan.

Diverse professionals spelen een rol bij de zorg en ondersteuning met als doel het verbeteren van de kwaliteit van leven en zoveel mogelijk beperken van de ziektelast. Het gaat om voorlichting, begeleiding, behandeling van directe of late lichamelijke effecten van de ziekte en aandacht voor en behandeling van de psychosociale gevolgen, zoals de impact op gezin, intimiteit en werk of opleiding. 

Om betaalbaarheid, toegankelijkheid en beschikbaarheid van ondersteunende zorg te waarborgen is het nodig deze zorg en begeleiding goed te organiseren. De onderlinge afstemming en samenwerking biedt ruimte voor verbetering. Professionals in regio Noord-Veluwe en Zeewolde werken hieraan. Dat doen wij samen binnen het multidisciplinaire oncologiezorgnetwerk Onco in Balans dat sinds 2023 valt onder GezondVeluwe.

Welke ambities hebben we?

Wij gaan samen voor het verbeteren van de kwaliteit van het leven van mensen met kanker en hun naasten. Wij bieden passende zorg en ondersteuning voor de lichamelijke, psychische en sociale gevolgen van kanker. Vanaf de diagnose, zolang dat nodig is. Waar het kan, dichtbij huis en in eigen regie. Vanuit het perspectief van de mensen met kanker vloeit de zorg en ondersteuning naadloos in elkaar over.

Daar werken we aan, samen met ervaringsdeskundigen. Het traject rondom oncologische nazorg kan af en toe complex zijn. Zowel voor patiënt als voor de professional. Op het gebied van oncologische (na)zorg gebeurt bovendien ook veel in de regio. Patiënten ervaren de vele hulp en informatie als prettig maar ook als ingewikkeld. Wat heb je nou echt nodig?

Hoe pakken we dat aan?

Het netwerk is er zodat de professionals elkaar goed weten te vinden, weten wat ze van elkaar kunnen verwachten en beter samenwerken. We vullen dit als volgt in. 

  • De sociale kaart van de regio is effectief en werkbaar online voor mensen met kanker, hun naasten en professionals. Daardoor is het bekend welke zorg en ondersteuning in de buurt te vinden is en is het mogelijk passende zorg te vinden via www.oncoinbalans.nl
  • Per gemeente – en zo nodig regionaal – kennen en versterken de zorgverleners in het oncologiezorgnetwerk elkaar, zodat zij passende zorg en ondersteuning kunnen bieden tijdens alle fasen van ziekte en genezing.
  • We hanteren heldere, erkende kwaliteitseisen voor de zorg van de gevolgen van kanker. Zo bewaken we de kwaliteit van zorg en ondersteuning in de regio. Het oncologiezorgnetwerk Onco in Balans is opgenomen in de Verwijsgids Kanker
  • We delen kennis, knelpunten en inspireren elkaar op het gebied van zorg voor de gevolgen van kanker. We blijven leren. Dat doen we via netwerkbijeenkomsten en scholingen. Zo scholen we professionals op het gebied van psychosociale begeleiding, zodat zij hier meer kennis over hebben, hulp kunnen bieden en doorverwijzen wanneer dat nodig is.
  • Voor elke patiënt is de route helder. Hiervoor maken we op maat afspraken met als leidraad de periodiek geactualiseerde Routekaart voor passende oncologische (na)zorg. Deze is te vinden op de website van TCC Beter Samen bij de werkafspraken Oncologie.
  • We streven ernaar dat in iedere fase voor zowel patiënt als professional bekend is wie het aanspreekpunt is in het ziekenhuis of juist dichtbij in de gemeente of wijk. Ook dat vraagt maatwerk. 
  • In samenspraak met een team ervaringsdeskundigen lichten we specifieke onderwerpen uit die zij relevant vinden. Een voorbeeld hiervan is ‘kanker en werk’, dat nu blijvend onze aandacht heeft.

« Terug alle projecten

Bekijk de monitor

Nieuws over Oncologie en chronische aandoeningen