Ouderen

Alles over ouderenzorg

GezondVeluwe is in juni 2016 gestart met samenwerking rondom de zorg en ondersteuning voor ouderen in Noordwest-Veluwe en Zeewolde. Ouderen, al dan niet kwetsbaar, zo lang mogelijk veilig thuis laten wonen: dat is het doel van de ouderenzorgprojecten binnen GezondVeluwe.

Er zijn vier projecten afgerond, allen gericht op het verbeteren van de samenwerking tussen de professionals en het beter aansluiten bij de behoeften van ouderen:

 • Lokale ouderenteams (nauwe samenwerking tussen o.a. de POH-O, huisarts, specialist ouderengeneeskunde, wijkverpleegkundige rondom ouderen)
 • Communicatieplatform OZOverbindzorg
 • Vitale ouderen
 • Inbedding van het Netwerk Dementie bij GezondVeluwe

Resultaten met focus op ouderenzorg

Op dit moment zijn er nog 2 projecten in uitvoering:

 • Veluws Ouderen Servicepunt
 • Samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg Veluwe

Waarom werken we hieraan?

Het aantal ouderen in de regio Noordwest-Veluwe is hoger dan gemiddeld in Nederland en neemt in de toekomst extra snel toe. Dit betekent dat de zorgvraag van ouderen toeneemt. GezondVeluwe organiseert de zorg en ondersteuning rondom de oudere zelf. Hiervoor verbinden we zorg en welzijn met elkaar. Voor meer regie voor ouderen over hoe men vitaal oud kan worden en om de ervaren kwaliteit van de zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren.

Wat zijn onze ambities?

Onze ambities zijn: meer zorg op maat, dichtbij in de wijk en thuis. Meer betrokkenheid en eigen regie, zowel van de oudere zelf als van de mantelzorger(s). Meer aandacht voor welbevinden en gezondheid van vitale ouderen. Daarnaast betere samenwerking en communicatie tussen de zorg- en welzijnswerkers die betrokken zijn bij de zorg en ondersteuning aan kwetsbare ouderen.

Hoe pakken we dat aan?

Momenteel werken we aan deze ambities door middel van de volgende projecten:

Veluws Ouderen Servicepunt (VOS)

In maart 2019 is bij wijze van pilot het Veluwe Ouderen Servicepunt (VOS) van start gegaan. In eerste instantie in de gemeente Harderwijk voor opname op een kortdurend verblijf bed. De pilot blijkt een vanaf het begin een groot succes. Vooral huisartsen maken veel gebruik van het VOS. Het overgrote deel van de bij het VOS aangemelde patiënten (75%) wordt binnen de regio opgenomen. Lange termijn doelstellingen VOS:

 • Capaciteit van de diverse zorgsoorten (crisis, spoed, ELV, respijt, e.a.) voor de hele regio in beeld brengen en beschikbaar stellen via een digitaal portaal 24/7 beschikbaarheid en bereikbaarheid van het VOS;
 • Ondersteunen van nieuwe en bestaande klanten van zorgaanbieders in de hele regio, zodat cliënten (met hulp) in de regie kunnen blijven en de zorgketen goed functioneert.
 • Vervullen van een gidsrol waardoor klanten op het juiste moment, op de juiste plaats (locatie of thuis) de juiste zorg kunnen ontvangen (voorkomen mismatch);
 • Vervullen van een rol op het gebied van preventie en overbruggingszorg;
 • Proactief zicht krijgen op de zorg/leefbehoeften van klanten op de Veluwe;
 • Waar nodig, ondersteuning bieden bij mantelzorgers om overbelasting te voorkomen;
 • Zicht krijgen op zorgmijders;
 • Door beter inzicht in de vraag, aanbod van de partners van GezondVeluwe in samenhang beter afstemmen op de vraag/zorgbehoefte van klanten.

Een van de partners binnen GezondVeluwe, namelijk Zorggroep NoordWest Veluwe (ZNWV) vervult de voortrekkersrol. In het najaar 2019 is een projectgroep ingericht waarin alle aanbieders van kortdurend verblijf in de regio in betrokken worden.

« Terug alle projecten

Bekijk de monitor

Nieuws over Ouderen