Jaarplannen voor 2023 tot 2025

Jaarplannen voor de thema’s: Mentale gezondheid, Ouderenzorg, Oncologie en Preventie

In het Bestuurlijk Platform van februari dit jaar zijn de jaarplannen voor 2023 tot 2025 per thema gepresenteerd. Onderstaand vind je per thema de plannen die zijn gemaakt.

Mentale gezondheid

De komende twee jaar zetten we in op de inrichting van een nieuw ecosysteem voor mentale gezondheid, namelijk GEM. We leggen de nadruk hierbij niet meer op het stellen van een (psychiatrische) diagnose en de daarop gerichte behandeling met medicatie, maar veel meer op wat een zorgvrager nodig heeft om zich staande te kunnen houden. Dit vraagt om samenwerking tussen Welzijn en zorgprofessionals, inzet van ervaringsdeskundigen en zelfmanagement tools.

GezondVeluwe is gestart met pilots rondom de Herstelondersteunende Intake in de huisartsenpraktijk, bij Welzijn en het WMO loket. Verder worden de herstelacademies doorontwikkeld en ingezet. De komende jaren zullen de pilots worden uitgebreid.

Financiering geschiedt vanuit de transformatiemiddelen in het kader van het IZA.

Ouderenzorg

Rondom de ouderenzorg is de ambitie om de komende jaren meer in te zetten op samenwerking tussen het medisch domein en het sociaal domein. Daarnaast focussen we op afstemming tussen formele (professionele) en informele zorg en ondersteuning. Om (verergering van) zorgvragen te voorkomen zetten we in op gezondheid en welzijn door middel van preventie en ondersteuning.

De volgende projecten lopen de komende twee jaar:

 • Het realiseren van voldoende 24-uurs logeeropvang voor ouderen die thuis wonen (respijtzorg).
 • Het verbeteren van de doorstroom in de keten: door betere samenwerking te realiseren, verminderde instroom in het ziekenhuis en snellere doorstroom & uitstroom in de keten voor patiënten met een indicatie GRZ, ELV of WLZ.
 • Het afronden en bestendigen van Transmuraal Overleg Kwetsbaar Ouderen (TOK). De financiering hiervoor is rond.
 • Het realiseren van herkenbare en aanspreekbare wijkteams.
 • Het ontwikkelen van levenspad Palliatieve Zorg, door netwerk Palliatieve Zorg.
 • Het realiseren van integrale zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, van en door het Netwerk Dementie.
 • Het doorontwikkelen van VOS: onafhankelijk positioneren en het verbreden van de dienstverlening. Dit project loopt onder regie van ZNWV.

Oncologie & chronische aandoeningen

Binnen dit thema is de afgelopen jaren ingezet op passende nazorg voor mensen die kanker hebben (gehad). Het is de bedoeling om de komende twee jaar de aandacht uit te breiden naar mensen met chronische pijn en mensen met Niet aangeboren hersenletsel (NAH). Voor deze twee nieuwe doelgroepen zal voor de zomer een plan worden voorgelegd aan het Bestuurlijk Platform.

Voor de oncologische nazorg ligt de komende twee jaar onder meer de focus op:

 • Professionalisering en bestendigen van het regionale netwerk Onco in Balans in GezondVeluwe.
 • Versterken van de samenwerking tussen ziekenhuis en gespecialiseerde oncologische thuiszorg.
 • Het versterken van psychosociale formele en informele nazorg met o.a. gemeenten en centra voor leven met en na kanker.
 • Het verkennen van een gezamenlijk communicatiesysteem dat ten dienste staat van de patiënt (PGO).
 • ‘Kanker en werk’ als integraal onderdeel van de nazorg.

Preventie

Dit thema raakt alle andere samenwerkingsthema’s binnen GezondVeluwe. We willen graag extra inzetten op gezinnen met lage gezondheidsvaardigheden (veelal ouders met laag opleidingsniveau en een laag inkomen). Uit onderzoek blijkt dat ruim 60% van de mensen met een bijstandsuitkering één of meer chronische aandoeningen heeft, waarvan één op de drie mensen 3 aandoeningen of meer heeft. Bij werkenden is dit slechts 6%. We hebben de ambitie om de gezondheidswinst voor deze doelgroep te vergroten.

Dit thema is het afgelopen jaar verkend en er zijn globaal twee ideeën naar voren gekomen:

1. Lokale fieldlabs voor wijken van gezinnen met lage gezondheidsvaardigheden.

 • We zetten in op participatie & zingeving, gedrag & vaardigheden (leefstijl), fysieke omgeving, sociale omgeving en zorg & ondersteuning.
 • Een gemeenschappelijke aanpak van positieve gezondheid.
 • We sluiten aan bij bestaande initiatieven en bestaande interventies.
 • Inwoners zullen ‘in the lead’ (GROZ) zijn.

Stap 1: Het verkennen van het draagvlak binnen de gemeenten en eerstelijn en het volgen van de ontwikkelingen binnen het IZA en het GALA.

2. Regionaal leefstijlloket

 • Een initiatief van St Jansdal voor o.a. patiënten met chronische aandoeningen (HVZ, COPD) en een ongezonde leefstijl.
 • Nadere verkenning in de eerste helft van 2023. Het toetsen van het draagvlak en afstemming van lokale leefstijlloketten.

Zodra de ideeën nader zijn uitgewerkt worden ze voorgelegd aan het Bestuurlijk Platform.

We hebben de resultaten van GezondVeluwe van 2022 en de vooruitblik voor 2023 gevisualiseerd in een infographic. Per thema kun je inzien welke mijlpalen we bereikt hebben en welke ambities we hebben voor dit jaar.

Gezond Veluwe maakt gebruik van cookies.

We gebruiken noodzakelijke cookies om onze website goed te laten werken. Met jouw toestemming plaatsen wij statistische cookies die worden gebruikt om de website te testen en te verbeteren. Als je marketingcookies accepteert delen we informatie over jouw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Geef hieronder aan welke categorie cookies we mogen plaatsen.

Lees meer

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Lees meer

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Lees meer

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.