Mentale gezondheid

Alles over mentale gezondheid

Veel mensen komen in hun leven één of meerdere momenten tegen waarop het even tegen zit. Je kan je op zo’n moment psychisch kwetsbaar voelen. Een mogelijk gevolg hiervan is het vastlopen op één of meerdere levensdomeinen, denk aan werk, in je relatie of op het gebied van zingeving.

Waarom werken we hieraan?

We willen toe naar een maatschappij waarin uitdagingen in het leven niet direct hoeven te betekenen dat je psychische zorg nodig hebt om hieruit te komen. Het bieden van (soms laagdrempelige) handvatten om vanuit je eigen kracht weer sterker te worden is ons streven! Dit zal leiden tot fijnere en beter passende vormen van ondersteuning en zorg, en tevens tot het verkorten van wachttijden voor mensen die specialistische GGZ-zorg nodig hebben.

We volgen hierbij de definitie van het Trimbos-instituut: “Mentale gezondheid is de manier waarop je je verhoudt tot jezelf en tot anderen en hoe je omgaat met de uitdagingen in het dagelijks leven. Tegelijkertijd gaat het ook over hoe jij en anderen in de samenleving dit ervaren”.

Welke ambities hebben we?

Het bieden van herstelgerichte ondersteuning en zorg in de Noordwest-Veluwe. Hiermee bevorderen we de mentale gezondheid van inwoners door: 

 • Zelfregie van personen (op het mentale vlak) te versterken.
 • Aan te sluiten bij de kracht en mogelijkheden die reeds aanwezig zijn bij de persoon (en zijn netwerk).

Hoe pakken we dat aan?

Vanuit GezondVeluwe willen we werken aan een ecosysteem mentale gezondheid (GEM), een nieuwe kijk op de GGZ. 

GEM wordt als volgt gedefinieerd: ‘Het netwerk dat alle competenties en handelingsperspectieven bij elkaar brengt die nodig zijn om verandering, perspectief en meedoen te faciliteren, dwars door de verschillende contexten van psychisch lijden heen, in een levend en lerend systeem van samenwerking, gebaseerd op een sterke gedeelde visie en waardengericht werken’. Meer toelichting over GEM vind je in deze video: De GEM populatiereis.

Transformatie van GGZ in de regio Noordwest Veluwe

Marian Kesler, transitiemanager: “Er zijn nu vier regio’s in Nederland waar is gestart met de nieuwe aanpak: Doetinchem, Deventer, Amsterdam Zuidoost en in de regio Noordwest Veluwe via het netwerk GezondVeluwe. Dat is iets waar we best wel trots op zijn.

De kernpartijen van GezondVeluwe omarmen GEM als dé transformatiebeweging van de GGZ in de regio Noordwest Veluwe. De snelle toets aanvraag IZA middelen is onder voorbehoud goedgekeurd en we zijn momenteel met de partijen het transformatieplan aan het opstellen. Dit is een spannend en belangrijk proces want hierin gaan we afspraken maken hoe we van het bestaande systeem naar de nieuwe werkelijkheid toe gaan werken.

Samen met de regio en het landelijke GEM-team experimenteren we met elkaar, leren we van elkaar en verbreden we de ontwikkelde werkwijze. We hebben de partijen in de regio hiervoor dedicated aan tafel zitten, daarom geloven we erin dat we samen mooie stappen kunnen zetten als een van de drie proefregio’s in Nederland.”

Veranderateliers

Op de Noordwest Veluwe zullen we alle GEM-thema’s (dit noemen we ‘veranderateliers’) aanpakken zodat het gehele ecosysteem in beweging komt. Per thema zullen we met elkaar verkennen wat er anders zou moeten en hoe dit eruit kan zien. Dit doen we in divers samengestelde groepen waar ervaringskennis volop wordt ingezet, door op kleine schaal te experimenteren en vanuit daar te leren, verbeteren en verbreden.

Afgerond thema: EPA

Binnen het netwerk GezondVeluwe hebben we aan vier proeftuinen gewerkt die zich richten op het voorkomen van crisissen bij mensen met mensen met een ernstige psychische aandoening. Door te focussen op betere communicatie en informatievoorziening samen met de cliënt, blijft de regie ook op de juiste plek. Want los van het feit dat je hulp nodig hebt uit verschillende domeinen wil je wel regie houden over je eigen leven.

Waarom hebben we hieraan gewerkt?

De komende jaren zullen meer mensen met een psychische kwetsbaarheid hun plaats in de samenleving moeten nemen en krijgen. Deze beweging is ingegeven door de transities en de transformatie van het sociaal domein alsmede door het hoofdlijnakkoord GGZ (beddenreductie). De opgave vraagt van de samenleving en van de verschillende betrokken organisaties een inspanning. Het vraagt om een meer integrale manier van werken, niet alleen vanuit eigen professie, maar vanuit het perspectief van de cliënt. Met de samenwerkingspartners van GezondVeluwe, de Veluwse gemeenten, Medicamus huisartsenzorg, GGz Centraal, welzijnsorganisaties en Zorgbelang, werden vier proeftuinen ontwikkeld met als doel de zorg en ondersteuning te verbeteren; en crisissen te voorkomen.

Welke ambities waren er?

De hoofddoelstelling waren als volgt geformuleerd.
Zorg en ondersteuning voor mensen met een Ernstige Psychische Aandoening op de Noordwest Veluwe verbeteren:

 • Crisissen voorkomen
 • Eigen regie inwoner versterken
 • Samenwerking tussen integrale teams verbeteren.

Hoe hebben we dat aangepakt?

Er zijn vier proeftuinen ingericht naar gemeente. Op basis van de lokale (zorg)-infrastructuur, de behoefte van zorgverleners en de zorgvraag is een thema gekozen per proeftuin. De proeftuinen moeten de professionals en informele zorg de ruimte geven om te experimenteren met een nieuwe manier van werken, aan een meer integrale blik in de GGZ-samenwerking. Per proeftuin is een ervaringsdeskundige betrokken om het inwonersperspectief te garanderen.

In de gemeente Ermelo en de gemeenten Nunspeet, Elburg, Oldebroek is gekozen voor een integrale manier van samenwerken tussen professionals en informele zorg.

In de gemeenten Harderwijk en Putten is er aan een kleinschalig straatgerichte aanpak gewerkt, waarbij de samenleefbaarheid centraal staat. Ondersteunend aan deze nieuwe manieren van werken wordt OZO-PsyNet in de regio geïmplementeerd, in samenhang met de Crisiskaart.

Eindevaluatie proeftuinen EPA: Evaluatie EPA.pptx

Zie ook: Proeftuin EPA gaat zelfstandig door

« Terug alle projecten

Voortgang project

 • Juni 2022

  Start veranderateliers Herstelondersteunende intake (HOI) en Herstelacademie

 • November 2022

  Start eerste experiment binnen de HOI: Herstelondersteunend Netwerkgesprek bij huisartsenpraktijk in Ermelo (uitgevoerd door POH-GGZ en welzijn Ermelo)

 • Juni 2023

  Start HOI bij poli kort en krachtig van GGZ centraal. Samenwerking tussen Welzijn Nunspeet en GGZ Centraal

 • Juli 2023

  IZA transformatieplan GEM ingediend bij Zilveren Kruis

 • Augustus 2023

  Start HOI bij poli ontwikkelingsstoornissen van GGZ Centraal. Samenwerking tussen Zorgdat, Ixta Noa en GGZ Centraal

 • September 2023

  Start HOI bij Brede toegang gemeente Putten. Samenwerking tussen Ixta Noa en gemeente Putten

 • Oktober 2023

  Start veranderatelier Groepsaanbod