onderzoek toezicht

Onderzoek: welke toezichtbehoefte heeft GezondVeluwe?

Zoals in eerdere maandberichten is vermeld, neemt GezondVeluwe deel aan een landelijk onderzoek naar vernieuwing van toezicht in en op netwerken. Het onderzoek heeft de naam EISON en loopt van 2023 – 2026. In het Bestuurlijk Platform van juni vroegen de onderzoekers wat wenselijk of helpend is ten aanzien van de rol van toezicht op GezondVeluwe.

In dit onderzoek zijn wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit Tilburg op zoek naar vernieuwende vormen van toezicht, die passen bij een wereld waarin niet langer afzonderlijke organisaties maar netwerken van samenwerkende organisaties de dienst uitmaken. Dit doen zij samen met rijksinspecties, verenigingen van interne toezichthouders en netwerken, zoals GezondVeluwe. Naast de meer op zorg en welzijn georiënteerde netwerken zijn ook netwerken op gebied van veiligheid, onderwijs en wonen betrokken in het onderzoek.

Action design research

Zij onderzoeken met “action design research” methode, waarin de gelijkwaardige samenwerking tussen onderzoekers en praktijkpartners (in ons geval betrokkenen bij GezondVeluwe) centraal staat:

  • Op dit moment wordt gezamenlijk de huidige situatie met betrekking tot het netwerk en het intern en extern toezicht in kaart gebracht.
  • Daarbij worden uitdagingen en knelpunten met betrekking tot toezicht geïdentificeerd.
  • Vervolgens wordt er geëxperimenteerd met een nieuwe manier van werken of organiseren van het toezicht;
  • Tenslotte wordt zo nodig aan de hand van ervaringen de nieuwe manier van werken verder verfijnd of wordt een andere aanpak uitgeprobeerd.

Wat is wenselijk voor GezondVeluwe?

In de vergadering van het Bestuurlijk Platform van juni heeft een van de onderzoekers de volgende vraag voorgelegd: “Wat is wenselijk of helpend ten aanzien van de rol van toezicht op GezondVeluwe?”. De volgende opmerkingen zijn gemaakt:

  • Formeel heeft de Raad van Toezicht (RvT) een controlerende rol (governancecode zorg). Dit is niet van toepassing en ook niet nodig bij GezondVeluwe
  • Gemeenteraden hebben een lokale oriëntatie. Zij zijn minder geïnteresseerd in regionale netwerken. Wel kunnen zij op inhoud worden betrokken (bijv. GEM beweging)
  • Als er in de toekomst een ontwikkeling komt waarbij er budget naar de regio gaat (i.p.v. naar afzonderlijke organisaties) dan krijgt toezicht op GezondVeluwe een (andere) rol.

Conclusie van de discussie was dat er op dit moment geen behoefte is aan intern toezicht op het netwerk GezondVeluwe. Wel kan het zinvol zijn om de trimesterrapportages te delen met de toezichthouders. En overwogen wordt om vanuit elk toezichthoudend orgaan één lid te vragen om eens per jaar het bestuurlijk platform bij te wonen. Zodat men de inhoud en sfeer mee krijgt.

Het Bestuurlijk Platform zal dit thema wederom bespreken in relatie tot het IZA/GALA, in de vergadering van december.

Meer informatie over het onderzoek

We schreven al eerder over dit onderzoeken van de Universiteit van Tilburg en Vilans, dat deel uitmaakt van de Nationale Wetenschapsagenda.