landelijke akkoorden

Regiobeeld in kader van het IZA & GALA – een update

Sinds februari van dit jaar hebben alle stakeholders het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ondertekend. Een deel van de visie en plannen in de akkoorden komt overeen met het gedachtegoed en de aanpak van GezondVeluwe. De eerste stap is nu om voor 1 juli een herijkt regiobeeld voor de Noordwest Veluwe te geven.

Een groep afgevaardigden van GezondVeluwe kwam op 23 maart 2023 bij elkaar om af te
stemmen hoe zij dit proces kunnen inrichten. Deze groep is als klankbordgroep benoemd. De
zorginstellingen Zorgbelang burgerparticipatie, Flegel, CAN, St. Jansdal, Medicamus,
Zorggroep NW Veluwe, ‘t Wiel naast Zilveren Kruis en regiogemeenten zijn hierin
vertegenwoordigd. Het netwerkteam Gezond Veluwe (dat bestaat uit Mark Callaars en
Denise Seelen) begeleidt het proces en stemt dit af met ZK en regiogemeenten.

Gezamenlijk proces

We zien het maken van het regiobeeld niet als een doel op zich. Het is een gezamenlijk proces om de huidige focus aan te scherpen. Hiermee kunnen we samen de werkagenda bepalen voor de regio. Er is in de afgelopen jaren al veel ontwikkeld, denk bijvoorbeeld aan het dashboard GV en de Gezondheidsmonitor GGDNOG. Dit is voor ons het vertrekpunt om op verder te bouwen.

De stappen tot 1 juli zien er als volgt uit:

Juiste input

Om de stakeholders in de regio NoordWest Veluwe goed te betrekken bij het proces, zijn er
verschillende afstemmomenten met de klankbordgroep, bestuurlijk overleg en de regio. In
de tussentijd overleggen we ook met de afzonderlijke partijen, zodat we in korte tijd de juiste input krijgen. Op 15 juni hebben we een breed overleg ingepland. Naast het netwerk
GezondVeluwe kunnen ook andere belanghebbenden op de Veluwe hier meedenken en hun
input geven.

We houden u op de hoogte

Wij houden u via het maandbericht op de hoogte. Wilt u nu alvast meer weten? Bekijk dan
de presentatie van de aanpak.
In het Bestuurlijk Platform staat het onderwerp ‘IZA – GALA’ als vast onderdeel op de agenda.