Pilot

Update pilot Transmuraal Overleg Kwetsbare ouderen

In december kondigden we de start aan van de pilot Transmuraal Overleg Kwetsbare ouderen (TOK). Het uiteindelijk doel van het TOK is dat (kwetsbare) ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en onnodige ziekenhuisopnames worden voorkomen. Van oktober 2021 t/m maart 2022 heeft de pilot plaatsgevonden. De uitkomsten zijn tot nu toe heel positief.

Positieve uitkomsten

93% van de deelnemende zorgverleners heeft het overleg als zinvol ervaren en in 50% van de gevallen is verwijzing naar het ziekenhuis voorkomen. Het overleg leidde tot aanpassingen in de medicatie, gerichte adviezen over diagnostiek, behandeling en de inzet van (para)medische zorg en tot het afspreken van behandelbeperkingen. Deze uitkomsten zijn echter gebaseerd op een klein aantal patiënten dat is besproken in het digitaal overleg. Mede door COVID is de informatievoorziening aan huisartsen laat op gang gekomen en is daardoor nog weinig gebruik gemaakt van het TOK.

Vervolg

De projectgroep werkt hard aan het geven van meer bekendheid aan het TOK bij verwijzers en zet de pilot nog 1 jaar voort.