GEM

Monitoring GEM beweging gestart

In 2023 zijn wij gestart met de GEM-beweging op de Veluwe. Inmiddels is een transformatieplan ingediend en beginnen we met de monitoring van de GEM-aanpak.  Door datagedreven te werken volgen wij in hoeverre de in het transformatieplan opgestelde doelen worden behaald of moeten worden bijgesteld.

De GEM opgave en doelen

GEM is een nieuwe brede benadering van gezondheid die de mens centraal stelt en niet de psychische aandoening. Mentale gezondheid willen we samen verbeteren door herstelgerichte ondersteuning, het versterken van zelfregie van de inwoners en door aan te sluiten bij de mogelijkheden van de omgeving van de inwoners zelf. Het doel is om in 2027 3.000 inwoners van NoordVeluwe in het GEM-ecosysteem gezien te hebben.

Het monitoren van de beweging als continu lerend proces

Op populatieniveau volgen wij met Quadruple Aim de beoogde effecten van GEM met een selectie van indicatoren op het gebied van:

  • geluk en gezondheid voor de inwoners met psychische kwetsbaarheid
  • werkplezier voor de werkers in het ecosysteem
  • passende zorg en ondersteuning
  • instroom in SGGZ en meer inzet vanuit het voorveld

Hiervoor gebruiken we openbaar beschikbare bronnen zoals Vektis, Gezondheidsmonitor GGDNOG en actuele managementinformatie van de partners Medicamus, GGZ Centraal, gemeenten en welzijnsorganisaties.

Daarnaast volgen wij op procesniveau het aantal verkennende gesprekken, verwijzingen en de mate tevredenheid van de professional en inwoner. Op basis hiervan stellen wij de planning bij en concretiseren wij gezamenlijk lerende de proces- en uitkomstindicatoren.

Monitoring GEM GezondVeluwe organiseren wij in samenhang

Monitoring en het kwalitatief en kwantitatief bijsturen maakt integraal onderdeel uit van de netwerksamenwerking binnen GezondVeluwe. De informatiemanager draagt zorg voor het organiseren, structureren, ontwerpen en de storytelling hiervan binnen GezondVeluwe.

Op dit moment is GEM opgenomen in het dashboard GezondVeluwe.

Dit dashboard gebruiken we al 6 jaar als onderlegger om de beweging binnen GezondVeluwe te volgen. De informatie hieruit beschouwen we als belangrijke input voor de monitoring van het regioplan binnen de NoordVeluwe.