Mentale gezondheid

Samen experimenteren met het Herstelondersteunend gesprek (HOI)

Tijdens het bestuurlijk overleg in juni van vorig jaar is besloten om binnen de GEM-visie gezamenlijk te gaan werken aan een ecosysteem voor mentale gezondheid. De Herstelondersteunende intake (HOI) is één van de bouwstenen van deze GEM transformatie.

Wat is een HOI?

Als iemand zich meldt met vragen op het gebied van mentale gezondheid kun je samen breed kijken wat de vrager nodig heeft om een stap verder te komen in het herstel. Het Herstelondersteunende gesprek is een methodiek om dat te doen. De HOI focust zich op de kracht en veerkracht van de hulpvrager en zijn of haar netwerk. In het gesprek ontstaat er een breed perspectief op de situatie en mogelijke veranderrichtingen. De hulpvrager wordt ook aangemoedigd een naaste mee te nemen, zodat de levenscontext van de hulpvrager nog duidelijker in beeld komt. Tijdens de HOI komen er vier hoofdvragen aan bod;

·        Wat is er met de hulpvrager gebeurd?
·        Wat is de kwetsbaarheid en weerbaarheid van de hulpvrager?
·        Waar wil de hulpvrager naartoe?
·        Wat heeft de hulpvrager nodig om daar te komen? 

Hoe zien de experimenten er uit?

Vanuit het veranderatelier HOI zijn er drie richtingen gekozen waarmee momenteel geëxperimenteerd wordt. We hebben gekozen voor de verschillende plekken waar mensen met een vraag op psychisch gebied zich doorgaans kunnen melden. 

  1. Bij de praktijkondersteuner in een huisartsenpraktijk. In Ermelo is begin december een pilot gestart waarbij de herstelondersteunende gesprekken worden gevoerd door een combinatie van POH GGZ en medewerkers van het sociaal team.
    Er zijn nu zo’n 10 gesprekken gevoerd en de eerste ervaringen zijn positief. Eind maart zullen de resultaten van deze pilot beschikbaar zijn voor anderen om van te leren.
  2. Een adviesgesprek bij het WMO loket van de gemeente Putten. De pilot start op 1 maart en de gesprekken zullen gevoerd worden door een consulent van de gemeente met een medewerker van Ixta Noa. We verwachten medio mei de resultaten. 
  3. Een herstelondersteunend gesprek door een welzijnsmedewerker in Nunspeet samen met een GGZ medewerker. Het kan gaan om een intakegesprek of een einde behandelgesprek op de polikliniek van GGZ Centraal.

Het is goed om te benoemen dat deze manier van werken niet volledig nieuw is. Sommige organisaties werken al vanuit dit brede vertrekpunt. Een van de resultaten waar we benieuwd naar zijn is het traject dat volgt uit het HOI gesprek. Het ecosysteem mentale gezondheid dat we in elke gemeente ontwikkelen heeft als doel een antwoord te geven op de behoefte van de hulpvrager.

De experimenten worden uitgevoerd in samenwerking met Ixta Noa, Gemeente Putten, huisartsencoöperatie Medicamus, Gezondheidscentrum De Linde in Ermelo, Sociaal Team en Welzijn Ermelo, Welzijn Nunspeet en GGZ Centraal.