Pilot Harderwijk

Pilot ‘Acute ongeplande wijkverpleging’ in Harderwijk

Vanaf 1 december tot en met 1 maart liep in Harderwijk de pilot ‘Acute ongeplande wijkverpleging’.In deze pilot namen aanbieders van wijkverpleging in Harderwijk gezamenlijk de verantwoordelijkheid om binnen 24 uur na verwijzing wijkverpleging in te zetten bij mensen waar dat acuut noodzakelijk is. Om zo escalatie en opname te voorkomen. Verwijzingen verliepen met deze pilot van maandag tot en met vrijdag 8.30 uur tot 22.00 uur via het Veluws Ouderen Servicepunt (VOS).

Voorbereiding pilot

De pilot is zorgvuldig voorbereid met verwijzers (huisartsen, Spoedpost Harderwijk, SEH Ziekenhuis St Jansdal), aanbieders van wijkverpleging in Harderwijk (Icare, ZNWV, Buurtzorg, Curadomi Leliezorggroep, Verian en Allerzorg) en het VOS. Er is een klantreis beschreven, een proces ingericht, het VOS bemenst, een triageformulier opgesteld en partijen hebben afspraken vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. 

Effecten na drie maanden

Tegen de verwachting in waren er gedurende de pilot van drie maanden, slechts drie verwijzingen. Eén hiervan viel binnen de afgesproken scope van het project. Daardoor konden ze het proces van coördinatie door het VOS niet goed evalueren. Desondanks bleek uit de evaluatie met wijkverpleegkundigen, managers van de aanbieders en de leden van de initiatiefgroep, dat de pilot een aantal positieve neveneffecten had. Zo was er meer transparantie onderling en ervoeren aanbieders een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de inzet van zorg. 

Aanbieders wisten elkaar beter te vinden in Harderwijk; ook bij de niet acute aanvragen hadden wijkverpleegkundigen vaker contact dan voorheen en werkten ze meer samen. Daarnaast kreeg de implementatie van ZorgDomein een versnelling door de pilot; in ZorgDomein geven aanbieders nu hun beschikbare capaciteit voor nieuwe cliënten aan. Ook kwam er gedurende de pilotperiode inzicht in de frequentie van zowel acute als reguliere aanvragen van wijkverpleging.

Conclusie pilot

Met name verwijzers zien het belang van een centraal punt, één telefoonnummer en één route voor het aanvragen van wijkverpleging. De centrale coördinatie door het VOS draagt volgens de deelnemers bij aan verbetering van de kwaliteit van de aanvragen. De inzet van medewerkers van het VOS in de avonduren was, gegeven het zeer kleine aantal aanvragen tijdens de pilot, niet efficiënt. Op dit moment is er nog niet bij alle betrokken partijen draagvlak voor het uitbreiden van de pilot of het uitrollen van de werkwijze. Partijen praten de komende periode verder over hoe ze willen samenwerken bij het aanvragen van wijkverpleging