Landelijke akkoorden

GezondVeluwe en de landelijke akkoorden

Er is veel te doen rondom het integraal zorgakkoord (IZA) dat op vrijdag 16 september 2022 door veel partijen is ondertekend. Landelijk vinden er gesprekken plaats tussen VWS en VNG. Momenteel gaat veel aandacht uit naar het inrichten van de governance.

Naast het IZA spelen er meer akkoorden op deelgebieden een rol zoals WOZO (5 actielijnen op gebied van ouderenzorg), GALA (lokale aanpak preventie) en TAZ (arbeidsmarkt zorg & welzijn) waar van organisaties binnen GezondVeluwe actie op wordt verwacht. Veelal ook met een aparte (aanvullende) financiering, zoals de SPUK regeling voor de gemeenten.

Op dit moment zijn landelijk nog niet alle kaders van het IZA en de samenhang met andere akkoorden helder. De (regio)gemeenten en zorgverzekeraar buigen zich momenteel over het in te richten proces, vanuit hun rol als systeempartij.

Zilveren Kruis heeft eerder aangegeven te streven naar een proces met uitspraken/afspraken op bovenregionaal niveau met uitwerking per (sub)regio. Voor wat betreft de afbakening van een regio wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande samenwerkingsverbanden. Het netwerk Gezond Veluwe zou hier een bouwsteen in kunnen vervullen.

De eerste stap in de uitwerking van het IZA is het opstellen van een regiobeeld (Q2 2023). De NZA heeft regioanalyses opgesteld die helpend kunnen zijn bij het maken een regiobeeld. Deze regioanalyses zijn opgesteld op niveau van zorgkantoor- en ROAZregio.  Op een aantal thema’s binnen het IZA hebben we ook binnen GezondVeluwe data verzameld en geanalyseerd. Deze zijn deels terug te vinden in het dashboard van GezondVeluwe.

In het IZA staat dat gemeenten en zorgverzekeraars in de lead zijn voor het opstellen van een regiobeeld. Er is overigens nog geen consensus over hoe een regiobeeld eruit zal moeten zien. Op basis van een regiobeeld moeten achtereenvolgens een regioplan en transformatieplan worden opgesteld:

Regiobeeld → Regioplan → Transformatieplan → Uitvoering

In de op te stellen regioplannen moet een knelpuntenanalyse komen en een plan hoe deze aan te pakken. In het regioplan komen regionale plannen samen met de visie en landelijke plannen die opgesteld worden op de 7 thema’s in het IZA:

  • Samenwerking in de acute zorg
  • Concentratie en spreiding medische zorg
  • Versterking eerstelijnszorg
  • Samenwerking sociaal domein, huisartsenzorg en GGZ
  • Gezond leven en preventie
  • Arbeidsmarkt en ontzorgen zorgprofessionals
  • Digitalisering en gegevensuitwisseling
  • Contractering

We zullen begin 2023 kijken hoe we een op te stellen regioplan en GezondVeluwe in lijn kunnen brengen met elkaar.