Inzet wijkverpleegkundige binnen de Spoedzorg

Doel van deze projecten is het voorkomen dat ouderen die op de SEH of HAP verschijnen, onnodig worden opgenomen in het ziekenhuis. Dit kan namelijk nadelige effecten hebben zoals delier, infecties en hospitalisering.

De pilot is erop gericht kwetsbare 70+ers zonder medisch specialistische opname-indicatie binnen de spoedzorg naar de best passende plek te begeleiden, zodat zij niet onnodig in het ziekenhuis verblijven.

Wat doen we op het thema spoedzorg?

1. Wijkverpleegkundige op de SEH/HAP

Het aantal kwetsbare ouderen dat spoedzorg nodig heeft van een huisartsenpost (HAP) of spoedeisende hulp (SEH) van het ziekenhuis neemt verder toe. Met name in de avonden, nachten en weekenden stijgt het aantal mensen dat een beroep op deze voorzieningen doet.

Een groot aantal van de ouderen die op de SEH of HAP komen, kan na diagnostiek en behandeling naar huis, zo nodig met (extra) thuiszorg. Voor hen is er geen medische noodzaak om opgenomen te worden in een ziekenhuis. Toch gebeurt dit soms wel, omdat er thuis onvoldoende ondersteuning beschikbaar is.

Een kleiner deel van de ouderen heeft dan een (tijdelijk eerstelijns) verblijf nodig, bijvoorbeeld in een verpleeghuis. Deze situatie leidt tot een lange ligduur van kwetsbare ouderen op de SEH en HAP, met name in de avonden, nachten en weekenden. Vanuit het programma GezondVeluwe vinden wij dit een ongewenste situatie. Daarom is in de tweede helft van 2017 een proefproject gestart waarbij de wijkverpleegkundige tijdens de avond- nacht en weekenduren ingezet kan worden op de SEH en HAP.  De wijkverpleegkundige zorgt ervoor dat de oudere de benodigde zorg krijgt (thuis of in een instelling).

Dit proefproject beoogt kwetsbare ouderen zonder medisch specialistische opname indicatie binnen de spoedzorg naar de best passende plek te begeleiden, dan wel passende aanvullende zorg te bieden.

 

Welke voordelen levert het de bewoners op

 

Met deze aanpak willen we voorkomen dat:

 • kwetsbare ouderen zonder medische indicatie onnodig worden opgenomen in het ziekenhuis,
 • de ligduur/wachttijd van kwetsbare ouderen zonder medische indicatie op de SEH en HAP te lang wordt,
 • de nadelige gevolgen zoals delier, infecties en hospitalisering bij kwetsbare ouderen zich gaan manifesteren.

 

Het proefproject is eind 2017 afgerond en geëvalueerd . In de loop van het eerste kwartaal 2018 wordt toegewerkt naar de definitieve situatie. Daarover kunt u hier dan meer lezen,

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

2. Eerstelijns verblijf

 

Er bestaat steeds meer behoefte aan logeerplaatsen waar mensen tijdelijk kunnen verblijven en zorg ontvangen. Bijvoorbeeld om te herstellen na een ziekenhuisopname. Of omdat het thuis, tijdelijk, niet meer gaat.

GezondVeluwe werkt aan de inrichting van een centraal coördinatiepunt voor de verschillende vormen van tijdelijk opname. We noemen dit het Veluwe Ouderen Servicepunt (VOS).

Voor behandeld (huis-) artsen is het vaak tijdsintensief om een patiënt op de juiste tijdelijk opnameplek te krijgen. Dit komt omdat het aantal beschikbare bedden niet op 1 centrale plek inzichtelijk is en het ook niet altijd duidelijk is op wat voor een type plek de patiënt het beste kan worden opgenomen.  Het Elv project richt zich op deze knelpunten.

 

Het tijdelijk verblijf (maximaal 3 maanden)  is meestal gekoppeld aan een zorginstelling en heet Eerstelijnsverblijf (Elv). De behandelend (huis-) arts stelt vast of kortdurende opname in een Elv gewenst en nodig is.  Eerstelijnsverblijf wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Elv is voor mensen ouder dan 18 jaar. De zorg die men krijgt kan variëren van verpleging, verzorging, geneeskundige- of paramedische zorg.

Er zijn verschillende soorten eerstelijns verblijf te onderscheiden:

 • Elv met laagcomplexe zorg
 • Elv met hoogcomplexe zorg
 • Geriatrische revalidatiezorg
 • Palliatief terminale zorg
 • Respijtzorg (dit valt onder de WMO)

 

 

Welke voordelen levert het de bewoners op

GezondVeluwe werkt aan de inrichting van een centraal coördinatiepunt voor de verschillende vormen van tijdelijk opname. We noemen dit het Veluwe Ouderen Servicepunt (VOS).

 

Het VOS heeft de volgende doelstellingen:

 • Capaciteit van de diverse zorgsoorten voor de regio in beeld brengen en beschikbaar stellen via een digitaal verwijsportaal;
 • 24/7 beschikbaarheid en bereikbaarheid van het VOS;
 • Ondersteunen van nieuwe en bestaande klanten van zorgaanbieders in de regio, zodat cliënten (met hulp) in de regie kunnen blijven en de zorgketen goed functioneert;
 • Vervullen van een gidsrol waardoor klanten op het juiste moment, op de juiste plaats (locatie of thuis) de juiste zorg kunnen ontvangen (voorkomen mismatch);
 • Vervullen van een rol op het gebied van preventie en overbruggingszorg;
 • Proactief zicht krijgen op de zorg/leefbehoeften van klanten op de Veluwe;
 • Waar nodig, ondersteuning bieden bij mantelzorgers om overbelasting te voorkomen;
 • Zicht krijgen op zorgmijders;
 • Door beter inzicht, het zorgaanbod van de partners van GezondVeluwe in samenhang beter afstemmen op de vraag/zorgbehoefte van klanten.

 

We streven naar een goed werkend VOS per medio 2018.