Wat doen we op het thema GGZ EPA?

Op verzoek van Gezond Veluwe is in 2018 een verkenning gedaan rondom de thema’s jeugd-GGZ en mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA).  Voor beide thema’s zijn er vervolgstappen gezet binnen Gezond Veluwe.

 

Geestelijke gezondheidszorg
Mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) wonen steeds vaker in de wijk en kunnen zorgen voor overlast wanneer ze een crisis doormaken. Bij deze personen zijn verschillende zorgverleners en instanties betrokken, van woningcorporatie tot FACT-teams. Ook bij jeugd met ggz-problematiek zijn er meestal meerdere instanties betrokken, zoals de school, het CJG, de huisarts, ADHD-poli. GezondVeluwe brengt zorg- en welzijnsinstanties met elkaar in verbinding.

 

EPA

Een grote groep inwoners van de Veluwe met een ernstige psychische aandoening die voorheen misschien in een instelling woonden, leven steeds vaker in de wijk. Bij de inclusie van deze inwoners in de wijk kan een netwerk van professionele en informele ondersteuning een positieve rol spelen. Het is van belang dat de zorg en informele ondersteuning goed op elkaar wordt afgestemd.

Een van de uitdagingen is het op passende wijze stimuleren van de zelfredzaamheid van de inwoners in kwestie, om ook bij een crisis aan de wensen van de inwoner te voldoen.

 

Voor mensen met EPA worden vier proeftuinen in 2019 opgestart.

 

De vier proeftuinen hebben als doel om de zorg en ondersteuning voor mensen met EPA op de Veluwe verbeteren, om zo:

  • Crisissen te voorkomen
  • Eigen regie van de inwoner te versterken
  • Samenwerking tussen integrale teams te verbetering
  • Op en af te schalen zorg naar behoefte inwoner

 

De verschillende gemeentes hebben een proeftuin met een eigen focus, passend bij de lokale behoefte. Onderling zullen de goede voorbeelden met elkaar worden gedeeld in een projectgroep.

 

De proeftuinen moeten de professionals en informele zorg ruimte geven om vorm te geven aan een meer integrale blik in de GGZ-keten. Daarnaast krijgen ervaringsdeskundigen een belangrijke plek in het geheel. Het gaat om: 

 

 

Ondersteunend aan de proeftuinen wordt OZO-PsyNet geïmplementeerd in Gezond Veluwe. Een digitaal platform waar de cliënt samen met mantelzorger(s) en zorgverleners een netwerk vormt.

 

Daarnaast introduceert Stichting Herstelproces de Crisiskaart in Gezond Veluwe: een kaart in bankpasformaat waarop staat wat omstanders en hulpverleners moeten doen (of niet moeten doen) als iemand in crisis is.

 

PDF DocumentUitnodiging_startbijeenkomst_OZOPSYNET.pdf