Nieuws

GezondVeluwe is voor en door de regio. Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief.

Ziekenhuis St Jansdal en OZOverbindzorg slaan handen ineen voor welzijn ouderen

 

Het aantal thuiswonende ouderen met een complexe zorgvraag neemt toe. Om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen is een goede samenhangende organisatie van zorg en welzijn nodig. Daarom hebben Ziekenhuis St Jansdal en OZOverbindzorg een intentieverklaring tot samenwerking getekend. Beide partijen willen hiermee bijdragen aan het welzijn van thuiswonende (oudere) cliënten door de communicatie tussen hulpverleners, die betrokken zijn bij de zorg en ondersteuning, te verbeteren.

 

Vanuit het netwerk GezondVeluwe, waar St. Jansdal en huisartsencoöperatie Medicamus deel van uitmaken, zijn in de regio Noordwest-Veluwe lokale, multidisciplinaire ouderenteams gevormd rondom de (kwetsbare) thuiswonende ouderen. Deze teams bestaan primair uit: de huisarts, POH-ouderenzorg, wijkverpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde en ouderenadviseur. Dit team kan zo nodig – met toestemming van de cliënt - uitgebreid worden met andere professionals, waaronder diverse hulpverleners vanuit het ziekenhuis.

 

Teamwork rondom cliënt

De intentie van de samenwerking is het verder stimuleren van het gebruik van OZOverbindzorg. Ziekenhuis St Jansdal en OZOverbindzorg willen er samen voor zorgen dat het systeem beschikbaar is, dat betrokkenen worden opgeleid, van de juiste kennis worden voorzien en dat de gebruiksregels worden nageleefd.

 

OZOverbindzorg

OZOverbindzorg is een eenvoudig, beveiligd online platform. Betrokkenen rondom een (kwetsbare) oudere staan digitaal in contact met elkaar. Via het systeem communiceren zij online met elkaar over de zorg. De cliënt staat centraal, bepaalt wie toegang krijgt en heeft daarmee de regie in handen.  Door deze vorm van communicatie is de situatie van cliënt voor alle betrokkenen in beeld, waardoor tijdige hulp, ondersteuning of bijsturing mogelijk is en problemen worden voorkomen. De lijntjes tussen betrokkenen zijn kort en de manier van werken is efficiënter. Het digitale communicatieplatform bevordert aantoonbaar de multidisciplinaire samenwerking. Hierdoor verbeteren de mogelijkheden van ouderen om langer thuis te blijven wonen.